اگر از صهیونیست‌ها سؤال شود که آیا این دایرة وسیع خدمات «صندوق جمعیّت» و «سازمان ملل متّحد» كه بر 147 كشور جهان احاطه دارد و برنامه‌ می‌دهد و از هرگونه مساعی جمیله كوتاهی نمی‌ورزد، شامل كشور اسرائیل هم می‌شود یا خیر؟! بدین معنی كه آیا برنامة كنترل جمعیّت و تنظیم خانواده و هزاران پی‌آمدهای دوستانه از اعمال رایگان عقیم ساختن و جلوگیری از تشكیل فرزند را دربارة اسرائیلیان هم اجرا می‌نمایید؟!


مسلّماً آنها در پاسخ می‌گویند: ما در این كشور، نه اینكه برنامة تنظیم و كنترل نداریم، بلكه امپریالیسم بین‌المللی و صهیونیسم جهانی، مساعی جمیلة خود را در ازدیاد و رشد و تكثیر این حزب و دولت به كار بسته است. چه از ناحیة تولّد فرزندان و چه از ناحیة مهاجرت!

امّا از جهت اهمّیت ازدواج و كثرت اولاد: چنان كه در كتاب «فراماسونری و یهود» ذكر كرده است، دربارة تأهّل می‌گوید: یكی از مراسم پر اهمّیت از نظر دین یهود، ازدواج است. احكام گوناگونی دربارة ازدواج در «تلمود» ذكر شده و آداب و رسوم خاصّی برای آن قائل گشته‌اند. تأهّل برای ازدیاد نسل و قوم بنی‌اسرائیل مهم‌ترین عامل شناخته شده و اجابت آن بر هر یهودی واجب است. چنان كه در «تورات» بدین صورت بیان گردیده است:
با زاد و ولد، روی زمین را بپوشانید.

ازدواج نكردن و نیز با وجود استطاعت مالی و جسمی، بچّه‌دار نشدن، در مرام یهود، گناه شمرده می‌شود. تنها جایی از جهان كه كنترل زاد و ولد و شعارهای «فرزند كمتر، زندگی بهتر» تحقّق نمی‌یابد و نخواهد یافت، اسرائیل است.

اساساً پذیرفته شده كه هر عائله بایستی حدّاقل چهار بچّه داشته باشد. میزان حقّ اولاد پرداختی به كارمندان زیاد است و بچّة زیاد موجب كاهش انواع و اقسام مالیات‌ها می‌شود. حتّی كارمندان بازنشسته‌ای كه دارای فرزند بیشتری هستند، حقوق بازنشستگی بیشتری می‌گیرند.

بنا بر عقاید مذهبی، ازدواج باعث تسلسل نسل بنی‌اسرائیل و مانع محو آنها می‌شود.

قبل از مراسم نكاح، دختر و پسری كه برای ازدواج با هم نامزد شده‌اند، به ملاقات خاخامی كه مسئولیّت جاری نمودن عقد آنها را به عهده گرفته است، می‌روند. قبل از هر چیز خاخام، اساس دین یهود و اهمّیت زندگی زناشویی را در اجتماع یهودی، به آنان یادآور می‌گردد و از آنها برای حفظ آداب و اصول دینی و اجرای كلّیة وظایف محوّله قول می‌گیرد.

در مورد ازدواج، مسئولیّت خاخام‌ها نامحدود است. خاخام به تشخیص خودش، قادر است ازدواج‌های نامناسب و ناهماهنگ را به هم بزند و از انجام آن جلوگیری كند.
خاخام، پس از استماع سخنان شهود و آشنایان و پس از اطمینان از صحّت گفته‌های آنان، صیغة عقد را جاری نموده، به زوج‌ها تبریك گفته، دعای مناسب را می‌خواند.1

و امّا از جهت مهاجرت: می‌دانیم كه در ابتدا جمعیّت یهودیان حزب اسرائیل، در حدود دو هزار تن بودند و اینك بر اثر اهتمام شدید و تأكید بلیغ بر مهاجرت از جمیع نقاط جهان به كشور اسرائیل به پنج میلیون و دویست و هشتاد هزار تن بالغ گشته‌اند.

تنها از كشور شوروی، یك میلیون تن را بدان‌جا هجرت داده‌اند.

طبق گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ 26/6/72: مطبوعات اسرائیل امروز نوشتند: جمعیّت اسرائیل به 28/5 میلیون نفر رسیده است.
و طبق گزارش همین خبرگزاری در تاریخ 25/12/72: بر اساس آخرین آمار بانك جهانی، جمعیّت اسرائیل تا سال 2000 م. هر ساله به طور متوسط 8/2 درصد رشد خواهد داشت كه بالاترین میزان رشد در جهان است.

از اینجا روشن می‌شود که صهیونیست‌ها با چه برنامة دقیق و عمیقی روز به روز، چه از ناحیة زاد و ولد و چه از ناحیة مهاجرت اتباع یهودی به كشور اسرائیل غاصب، افراد خودشان را هجرت می‌دهند تا جای سكنة آواره و بیرون ریخته شدگان از مسلمانان را كه فعلاً بر روی كوه‌ها چادر زده و میلیون‌ها نفر بدین ترتیب بی‌خانه و آواره زندگی می‌كنند، پر نمایند و به جای آنها سكنا گزینند.

این دربارة دولت اسرائیل و امّا مسلمانان كه غالب این 147 كشور مورد برنامة كنترل قرار گرفته‌اند (و اسرائیل با آنها در جهت مرام و عداوت در نقطة مقابل قرار گرفته است و پیوسته از دشمنی با آنها آرام نمی‌نشیند) باید مقطوع النّسل و عقیم گردند و این برنامه در جمیع كشورهای اسلامی به خصوص «اردن» كه هم مرز با این دولت غاصب است جاری شود؛ یعنی اردن دیگر فرزندی نیاورد، «سوریه» و «شام» و سایر زمین‌های اطراف فلسطین همگی باید عقیم گردند، تا برسد به سرزمین «تونس» كه زین العابدین بن علی، حاكم گماشته از طرف ظالمان، آنجا را پاك‌سازی كند، به طوری كه مورد تعریف و تمجید هیئت‌های بین المللی قرار گیرد.

چرا اینك از ایران تعریف می‌كنند، به طوری كه در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28/7/71 آمده است: ایران در میان 75 كشور در حال توسعه، در زمینة كنترل جمعیّت در بالاترین رده قرار گرفته است؟!

و در تاریخ 2/8/71 آمده است: معاون دبیر كلّ فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده، تدابیر اتّخاذ شده در ایران جهت كنترل جمعیّت و توسعة برنامه‌های رفاه خانواده را امیدواركننده خواند.

و در تاریخ 16/12/71 آمده است: گروه بین‌المللی اقدام در مورد كنترل جمعیّت، ایران را در شمار كشورهای موفّق در زمینة كنترل جمعیّت دانست و روسیه را از كشورهای ناموفّق شمرد كه در هر 11 سال یك میلیارد نفر به جمعیّت جهان افزایش می‌دهند.

و در تاریخ 23/3/73 آمده است: رئیس فدراسیون بین المللی خانواده برنامه‌ریزی شده، ای.ار.پی.اف، از كشورهای اسلامی خواست تا از الگوی كنترل جمعیّت در ایران پیروی كنند.

با توجّه به آنچه ذکر شد جای این پرسش است که چرا و با چه هدفی در جهان سوم، مخصوصاً كشورهای اسلامی و بالأخص كشور ایران اسلامی کنترل جمعیّت و عقیم سازی آنان صورت می‌گیرد؟


ماهنامه موعود شماره 114


پی‌نوشت‌ها:

1. فراماسونری و یهود، ترجمة جعفر سعیدی از Yahudilik ve Mason Luk Bilim Arastirma Grubu istanbul-1986 انتشارات علمی تهران، طبع اوّل، 1369،
ص 55.

نوشته شده در تاریخ شنبه 9 مرداد 1389    | توسط: میلاد    | طبقه بندی: فراما سونری و سازمانهای زیر زمینی،     |
نظرات()